© 2007-2021 Copyright © MAS Kim Moo. Alle rechten voorbehouden.
1. Aanmelding 1.1 U wordt ingeschreven wanneer u zich, door het inschrijfformulier te tekenen, akkoord verklaart met de hieronder vermelde bepalingen en aanwijzingen. Hierdoor is een eenmalige bijdrage verschuldigd. 1.2 Alle velden dienen te zijn ingevuld, bij het ontbreken van gegevens kan er geen inschrijving plaatsvinden. 1.3 Bij inschrijving van een minderjarige (tot 18 jaar) dient het formulier te worden ondertekend door één van de ouders/verzorgers. 1.4 De aanmelding is voor een periode van 12 maanden. 1.5 Het lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN) wordt verplicht gesteld. 2. Uw bijdrage 2.1 Uw maand (12 x p/j) of jaar (eenmalig) betaling wordt automatisch geïncasseerd van uw opgegeven rekeningnummer. (Schoolvakanties en Nationale feestdagen zijn in de bijdrages doorberekend). De incasso zal op de 1ste werkdag van de nieuwe periode plaatsvinden. 2.2 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo, door storneren, of welke reden dan ook, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 2,- administratiekosten. 2.3 Indien na 6 weken nog in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. 2.4 Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan het lid de toegang tot de training worden geweigerd. MAS Kim Moo is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het abonnement houder te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 3. Aanpassing abonnement De aanpassing gaat in op zijn vroegst bij de eerstvolgende termijnbetaling. Na de aanpassing gelden de nieuwe tarieven. De wijzigingen kunt u alleen indienen via de website ( www.mas-kimmoo.nl/muteren.htm ). 4. Opzeggen 4.1 Opzeggen is alleen mogelijk via ons online formulier. ( www.mas-kimmoo.nl/muteren.htm ) 4.2 De opzegging moet minimaal 1 maand voor het verstrijken van de overeenkomst bij ons binnen zijn. 4.3 Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd, met één, zes of twaalf maanden afhankelijk van het abonnement. 4.4 Bij geregeld verzuim van de lessen zonder aanvaardbare reden, kan de trainer besluiten tot royement over te gaan. 4.5 MAS KIM MOO behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de trainers een abonnement te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende periode vervalt. 4.6 Indien je lid bent van de TBN (Taekwondo Bond Nederland) moet je zelf dit lidmaatschap opzeggen. 5. Ongevallen / eigendommen 5.1 MAS Kim Moo stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel letsel(s) als gevolg van ongevallen tijdens deelname aan de trainingen. Iedereen volgt de lessen op eigen risico. Men dient zich hier zelf voor te verzekeren, doormiddel van lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland. 5.2 Dat hij/zij nu al afstand doet van een schadeactie tegen MAS Kim Moo voor vergoeding van onkosten ontstaan door ongeval of letsel opgelopen bij of tijdens de lessen van de bij MAS Kim Moo 5.3 Zowel MAS Kim moo als de trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen. 6. Publicaties Bij ondertekening van het inschrijfformulier verstrekt u MAS Kim Moo en zijn partners het recht om voor welk promotioneel doeleinde dan ook, fotobeeld, gelijkenis of op film of video opgenomen beeld, te gebruiken. 7. Algemene bepalingen MAS Kim Moo behoudt zich het recht voor de bijdragen, lessen en de reglementen aan te passen. Uw bijdrage kan maximaal twee keer per jaar aangepast worden i.v.m. inflatiecorrectie en stijgende kosten. MAS Kim Moo zal mnimaal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging de tarievenlijst kenbaar maken. 8. Jeugdfonds Sport en Cultuur 8.1 Alle informatie en voorwaarden vindt u op de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur. jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere 8.2 De aanvraag voor Jeugdfonds Sport en Cultuur dient elk jaar opnieuw gedaan te worden. 8.3 MAS Kim Moo hanteert een kalenderjaar van januari t/m december. De aanvraag dient u dus tijdig in te dienen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 8.4 Indien u uw Jeugdfonds Sport en Cultuur vergoeding niet op tijd regelt, is training niet mogelijk.
Algemene Voorwaarden MAS KIM MOO
© 2007-2021 Copyright © MAS Kim Moo. Alle rechten voorbehouden.
MAS Kim Moo
1. Aanmelding 1.1 U wordt ingeschreven wanneer u zich, door het inschrijfformulier te tekenen, akkoord verklaart met de hieronder vermelde bepalingen en aanwijzingen. Hierdoor is een eenmalige bijdrage verschuldigd. 1.2 Alle velden dienen te zijn ingevuld, bij het ontbreken van gegevens kan er geen inschrijving plaatsvinden. 1.3 Bij inschrijving van een minderjarige (tot 18 jaar) dient het formulier te worden ondertekend door één van de ouders/verzorgers. 1.4 De aanmelding is voor een periode van 12 maanden. 1.5 Het lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN) wordt verplicht gesteld. 2. Uw bijdrage 2.1 Uw maand (12 x p/j) of jaar (eenmalig) betaling wordt automatisch geïncasseerd van uw opgegeven rekeningnummer. (Schoolvakanties en Nationale feestdagen zijn in de bijdrages doorberekend). De incasso zal op de 1ste werkdag van de nieuwe periode plaatsvinden. 2.2 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo, door storneren, of welke reden dan ook, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 2,- administratiekosten. 2.3 Indien na 6 weken nog in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. 2.4 Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan het lid de toegang tot de training worden geweigerd. MAS Kim Moo is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het abonnement houder te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 3. Aanpassing abonnement De aanpassing gaat in op zijn vroegst bij de eerstvolgende termijnbetaling. Na de aanpassing gelden de nieuwe tarieven. De wijzigingen kunt u alleen indienen via de website ( www.mas- kimmoo.nl/muteren.htm ). 4. Opzeggen 4.1 Opzeggen is alleen mogelijk via ons online formulier. ( www.mas- kimmoo.nl/muteren.htm ) 4.2 De opzegging moet minimaal 1 maand voor het verstrijken van de overeenkomst bij ons binnen zijn. 4.3 Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd, met één, zes of twaalf maanden afhankelijk van het abonnement. 4.4 Bij geregeld verzuim van de lessen zonder aanvaardbare reden, kan de trainer besluiten tot royement over te gaan. 4.5 MAS KIM MOO behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de trainers een abonnement te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende periode vervalt. 4.6 Indien je lid bent van de TBN (Taekwondo Bond Nederland) moet je zelf dit lidmaatschap opzeggen. 5. Ongevallen / eigendommen 5.1 MAS Kim Moo stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel letsel(s) als gevolg van ongevallen tijdens deelname aan de trainingen. Iedereen volgt de lessen op eigen risico. Men dient zich hier zelf voor te verzekeren, doormiddel van lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland. 5.2 Dat hij/zij nu al afstand doet van een schadeactie tegen MAS Kim Moo voor vergoeding van onkosten ontstaan door ongeval of letsel opgelopen bij of tijdens de lessen van de bij MAS Kim Moo 5.3 Zowel MAS Kim moo als de trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen. 6. Publicaties Bij ondertekening van het inschrijfformulier verstrekt u MAS Kim Moo en zijn partners het recht om voor welk promotioneel doeleinde dan ook, fotobeeld, gelijkenis of op film of video opgenomen beeld, te gebruiken. 7. Algemene bepalingen MAS Kim Moo behoudt zich het recht voor de bijdragen, lessen en de reglementen aan te passen. Uw bijdrage kan maximaal twee keer per jaar aangepast worden i.v.m. inflatiecorrectie en stijgende kosten. MAS Kim Moo zal mnimaal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging de tarievenlijst kenbaar maken. 8. Jeugdfonds Sport en Cultuur 8.1 Alle informatie en voorwaarden vindt u op de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur. jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere 8.2 De aanvraag voor Jeugdfonds Sport en Cultuur dient elk jaar opnieuw gedaan te worden. 8.3 MAS Kim Moo hanteert een kalenderjaar van januari t/m december. De aanvraag dient u dus tijdig in te dienen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 8.4 Indien u uw Jeugdfonds Sport en Cultuur vergoeding niet op tijd regelt, is training niet mogelijk.
Algemene Voorwaarden MAS KIM MOO